Mine udvalg


Udvalget for Det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (IMCO)
Jeg er fuldt medlem af Udvalget for Det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, i daglig tale kaldet Indre Markedsudvalget eller IMCO.

 

Vores overordnede opgave er at koordinere medlemsstaternes lovgivning på det indre marked. Det betyder, at vi arbejder for, at personer, varer, tjenesteydelser og kapital frit kan bevæge sig på tværs af de europæiske landegrænser. Vi arbejder også for at skabe ens standarder i alle medlemslande.

 

Udvalget arbejder for at beskytte forbrugerne, og mine mærkesager er at fremme og varetage forbrugernes interesser på det indre marked.

 

For mig er det meget vigtigt at bruge min plads i udvalget på at tale forbrugernes sag. De skal sikres ordentlige vilkår og rettigheder. Som politikere har vi efter min mening et ansvar for at beskytte forbrugerne på de områder, hvor virksomhederne og industrien ikke gør det.

 

Fra juli 2019 er jeg også S&D-gruppens koordinator i udvalget.

 

Udvalget for Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (ENVI)

Jeg er suppleant i Udvalget for Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som vi til dagligt kalder ENVI. Her arbejder jeg med fødevare-, miljø-, klima- og sundhedssager.

 

På fødevareområdet er mit fokus også at varetage forbrugernes interesser. For mig er det vigtigt, at vi kan stole på, at det, vi læser på etiketterne, de varer, vi putter i munden, og det materiale emballagen er lavet af, er sikre for os og ikke skader vores krop eller miljøet.

 

På miljø- og klimaområdet kæmper jeg for at sikre, at vores kommende generationer overtager en planet, som ikke er nedslidt, udpint og forurenet, og at vi ikke efterlader dem ødelagt natur og for store konsekvenser af klimaforandringerne. Miljø- og klimaområdet er et af de områder, hvor der er hårdt brug for, at vi står sammen over hele kloden, og her er EU en meget vigtig aktør. 

 

På sundhedsområdet er det begrænset, hvad EU kan lovgive om. Alligevel har vi regler og love om for eksempel medicin, tobak og grænseoverskridende sundhedstrusler. Derfor er der nok at gå i gang med, og jeg arbejder for at sikre borgerne de bedst mulige vilkår for at leve et sundt liv.

 

Udvalget for undersøgelse af skandalen omkring Dieselgate (EMIS)

I kølvandet på udledningsskandalen i bilindustrien, den såkaldte dieselgate, nedsatte Europa-Parlamentet i 2016 et særligt undersøgelsesudvalg. Som den eneste dansker var jeg med i udvalget. Her undersøgte vi, hvordan en sådan skandale kunne ske, hvorfor det blev opdaget i USA og ikke i Europa, og hvordan vi kunne revidere lovgivningen for godkendelse og kontrol af køretøjer. Alt sammen med henblik på, at undgå en lignende skandale i fremtiden, at få genskabt forbrugernes tillid til branchen, sikre renere luft og sørge for, at de bilfirmaer, der ikke snyder, kan klare sig i konkurrencen. Udvalget sluttede sit arbejde i 2017.

 

Udvalget for undersøgelse af EU-godkendelsesprocedurer for pesticider (PEST)

Udvalget blev nedsat  i 2018 efter glyfosat-sagen. Tilladelsen til at bruge stoffet glyfosat, der er aktivstoffet i ukrudtsbekæmpelsesmidlet Round-up, udløb i 2017, men fik en ny 5-årig godkendelse efter meget debat.  Modsat WHO mente EU´s egne agenturer ikke at glyfosat kunne være kræftfremkaldende. Agenturerne baserede imidlertid deres sikkerhedsvurdering af stoffets giftighed på baggrund af studier foretaget af virksomheden bag Round-Up. Sagen viste, at der var behov for en gennemgang af godkendelsesprocedurerne. Det gjorde jeg i undersøgelsesudvalget, og i 2019 kom vi med en række anbefalinger til at forbedre den nuværende lovgivning. Vi skal sikre uafhængighed og gennemsigtighed i procedurerne, så vi kan være sikre på, at de pesticider der anvendes, hverken er farlige for os selv eller vores miljø.